Unemployment amongst the 16-24 year olds, at over 20 per cent, is four times that for the rest of the working age population. There has also been an increase in ‘precarious’ forms of employment, including casual and very short-term arrangements. Young people are particularly vulnerable and susceptible to precarious practices such as those used by employers wanting to exploit their naivety through low pay and informal working arrangements. In order to ensure the EU achieves its economic potential, the UK Commission for Employment and Skills indicated the following policy moves were needed:

 • Skills need to sit at the heart of economic policy in order to improve productivity and maintain competiveness. This requires creating and retaining high skill jobs in those areas where the EU’s competitiveness is strong such as the creative sector.
 • Collective approaches (such as professional standards, employer networks and training levies) were necessary to help to break through the barriers that prevent employers from pursuing more ambitious plans for workforce development.
 • Employer networks at sector or local level should be encouraged to help smaller business enterprises access the training provision for their workers and the financial support they need for growth.
 • Approaches to economic growth were needed to take account of local and sectoral variations in the economy and labour market, especially where the recession has had a disproportionate impact on young people and those with low skills, which in turn has tended to reinforce disadvantagement.
 • There needs to be greater connectivity between education and work, so that the skills that the education system provides are the skills that employers need. This requires a better alignment of the skills system and labour market as well as new methodologies that support young people
 • There is a need to increase young people’s exposure to the world of work, through work experience placements, part-time jobs, and sandwich courses. Individuals will also need to take more responsibility for investing in and developing their skills. Gaming can be seen as a valuable resource to develop young peoples skills ( independent living, resilience, team working, finance, employability, etc )
 • The EU needs to expand post-secondary education and build vocational pathways that lead all the way up from school to professional and degree level qualifications, so that employees can retrain and develop new skills throughout their working lives.
 • There needs to be adaptability, readiness for change and being prepared to meet future labour market needs.

Policy makers therefore need to: ensure that public investment supports skills provision that meets employer needs; encourage employers to take ownership of skills and develop training solutions; support those with lower-level skills to re-skill and take opportunities in a changing labour market; and mitigate local, regional and demographic disparities in access to jobs and skills.

A redesign of the skills system in this way will rely on much greater employer involvement, which will take time in order to realise full benefits and achieve financial sustainability. The analysis of labour market issues portrays an EU economy and labour market that has suffered substantial shocks over the past five years, but has significant potential to emerge as a strong player in the global economy if it can meet the challenges ahead.

Games, are a good and fun way of developing young peoples skills, Games can be used to develop emotional, social and work based intelligence that can support people to develop and grow and be resilient to the world of work. 

//

Bezrobocie wśród osób w wieku 16-24 lat, jest na poziomie powyżej 20%, jest czterokrotnie wyższe niż w przypadku osób w wieku produkcyjnym. Nastąpił również wzrost "niepewnych" form zatrudnienia, w tym rozwiązań dorywczych i bardzo krótkoterminowych. Młodzi ludzie są szczególnie wrażliwi i podatni na niestabilne praktyki, takie jak te stosowane przez pracodawców, którzy chcą wykorzystać ich naiwność poprzez niskie wynagrodzenie i nieformalne warunki pracy. Aby zapewnić UE potencjał gospodarczy, brytyjska komisja ds. Zatrudnienia i Umiejętności wskazała następujące działania polityczne:

 • Umiejętności muszą znajdować się w centrum polityki gospodarczej, aby poprawić wydajność i utrzymać konkurencyjność. Wymaga to tworzenia i utrzymywania miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji w obszarach, w których konkurencyjność UE jest silna, takich jak sektor kreatywny.
 • Kolektywne podejścia (takie jak standardy zawodowe, sieci pracodawców i opłaty szkoleniowe) były konieczne, aby pomóc przełamać bariery, które uniemożliwiają pracodawcom realizację ambitniejszych planów dotyczących rozwoju siły roboczej.
 • Należy zachęcać sieci pracodawców na poziomie sektorowym lub lokalnym do pomocy mniejszym przedsiębiorstwom w dostępie do oferty szkoleniowej dla swoich pracowników i wsparcia finansowego, jakiego potrzebują do rozwoju.
 • Konieczne były podejścia do wzrostu gospodarczego w celu uwzględnienia lokalnych i sektorowych różnic w gospodarce i na rynku pracy, szczególnie w sytuacji, gdy recesja wywarła nieproporcjonalny wpływ na młodych ludzi i osoby o niskich kwalifikacjach, co z kolei doprowadziło do wzmocnienia niekorzystnej sytuacji.
 • Potrzebna jest większa łączność między edukacją a pracą, tak aby umiejętności, które zapewnia system edukacji, były umiejętnościami, których potrzebują pracodawcy. Wymaga to lepszego dostosowania systemu umiejętności i rynku pracy, a także nowych metod wspierających młodych ludzi
 • Istnieje potrzeba zwiększenia ekspozycji młodych ludzi na świat pracy dzięki stażom w pracy, zajęciom w niepełnym wymiarze godzin i kursom . Osoby będą również musiały wziąć większą odpowiedzialność za inwestowanie i rozwijanie swoich umiejętności. Granie może być postrzegane jako cenny zasób do rozwijania umiejętności młodych ludzi (samodzielne życie, odporność, praca zespołowa, finanse, zdolność do zatrudnienia itd.)
 • UE musi rozszerzyć szkolnictwo ponadgimnazjalne i stworzyć ścieżki zawodowe, które prowadzą od etapu szkoły do ​​kwalifikacji zawodowych I stopnia, aby pracownicy mogli przekwalifikować się i rozwijać nowe umiejętności przez cały okres aktywności zawodowej.
 • Musi istnieć zdolność adaptacji, gotowość na zmiany i gotowość do zaspokajania przyszłych potrzeb rynku pracy.

Decydenci muszą zatem: zapewnić, że inwestycje publiczne wspierają dostarczanie umiejętności odpowiadających potrzebom pracodawców; zachęcać pracodawców do nabywania umiejętności i opracowywania rozwiązań szkoleniowych; wspierać osoby z niższym poziomem umiejętności, aby przekwalifikować i wykorzystać możliwości na zmieniającym się rynku pracy; oraz łagodzić lokalne, regionalne i demograficzne nierówności w dostępie do miejsc pracy i umiejętności.

Przeprojektowanie systemu umiejętności w ten sposób będzie polegać na znacznie większym zaangażowaniu pracodawców, co zajmie trochę czasu, aby osiągnąć pełne korzyści i osiągnąć stabilność finansową. Analiza zagadnień związanych z rynkiem pracy obrazuje gospodarkę UE i rynek pracy, które w ciągu ostatnich pięciu lat uległy znacznym wstrząsom, ale ma znaczny potencjał, by stać się silnym graczem w globalnej gospodarce, jeśli potrafi sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

Gry są dobrym i przyjemnym sposobem rozwijania umiejętności młodych ludzi. Gry można wykorzystywać do rozwijania inteligencji emocjonalnej, społecznej i opartej na pracy, która może wspierać ludzi w rozwoju i oraz byciu odpornymi na świat pracy.

Dr Bob Bates from Praxis Europe organization

tłumaczenie: Natalia Hyżyk

 

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+