They promote and actively engage locals through the use of  sports, fitness, health living, culture and creativity that then leads them to education and skills development and employment. Their motto is “Ideas into Action”.

Their vision is to support, train and teach marginalized and disadvantaged groups to find their voice, to be healthy, to learn and develop new skills that will help them to become positive contributors to society.  They seek to expand peoples horizons through a positive active action led dialogue that leads to their re-engagement with mainstream options (education, training and employment). This is of particular importance to our disadvantaged client groups many with special needs.

//

Promują i aktywnie angażują społeczność lokalną poprzez sport, fitness, wellness, kulturę i kreatywność, która prowadzi do edukacji i rozwoju umiejętności i zatrudnienia. Ich motto to "Od pomysłów do działania".

Ich wizją jest wspieranie, szkolenie i nauczanie grup marginalizowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby znaleźli swój głos, byli zdrowi, nauczyli się rozwijać nowe umiejętności, które pomogą im pozytywnie wpływać na społeczeństwo. Starają się poszerzać ludzkie horyzonty poprzez pozytywne działania, prowadzone przez dialog, który prowadzi do ich ponownego zaangażowania się w główne opcje (edukacja, szkolenie i zatrudnienie). Ma to szczególne znaczenie dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, z specjalnymi potrzebami.  

Birmingham on the map of Europe // Birmingham na mapie Europy

More information about Praxis Europe, you can find on the website/ // Więcej informacji o Praxis Europe znajdziecie na stronie


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register