The Foundation's aim is to activate the local community, particularly in terms of transcultural integration, and to promote the idea of voluntary work. The Foundation creates voluntary work for the youth and supports such activities in the context of older people alike - it is Leszno's Center of Volunteering since 2015. The main activities focus on three areas: developing knowledge of other cultures, breaking stereotypes, raising the level of knowledge about cultural diversity (including events organized in Leszno such as the Festival of Cooltures, the International Youth Day, the Europe Day). The Foundation is a hosting and sending organization within the European Voluntary Service programme, carrying out projects not only in Europe, but also in Africa and Asia.

//

Celem Fundacji jest aktywizacja lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie transkulturowej integracji oraz promowanie idei wolontariatu. Fundacja tworzy wolontariat dla młodzieży i wspiera takie działania zarówno w kontekście osób starszych - Leszczyńskie Centrum Wolontariatu w Lesznie od 2015 roku. Główne działania koncentrują się na trzech obszarach: rozwijanie wiedzy o innych kulturach, przełamywanie stereotypów, podnoszenie poziomu wiedzy na temat różnorodności kulturowej (w tym wydarzenia organizowane w Lesznie, takie jak Festiwal Muzyki, Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Dzień Europy). Fundacja jest organizacją przyjmującą i wysyłającą w ramach Europejskiego Wolontariatu, realizując projekty nie tylko w Europie, ale także w Afryce, Azji.

Leszno on the map of Europe // Leszno na mapie Europy

More information about Fundacja CAT, you can find on the website // Więcej informacji o Fundacji CAT znajdziecie na stronie

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+