Below you can download all four intellectual outputs of the project. Outputs are available in English, Polish, Greek and Spanish.

  • IO1 - Guide on the use of games as an effective non-formal education method in the socio-economic activation of NEET youth;
  • IO2 - Catalogue of good practices in working with young NEET people regarding innovative tools in the context of non-formal education;
  • IO3 - Educational games foe NEET youth, activating profesionally and socially, supporting entrepreneurial attitiudes, language skills and key competencies: "Backyard sale" and "Market busters";
  • IO4 - Guide for creating games dedicated to youth workers along with the recommendations

//

Poniżej możecie pobrać wszystkie cztery rezultaty pracy intelektualnej projektu. Produkty dostępne są w języku angielskim, polskim, greckim i hiszpańskim.

  • IO1 - Poradnik na temat wykorzystania gier jako skutecznej metody edukacji pozaformalnej w aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży NEET wraz ze słownikiem gracza;
  • IO2 - Katalog dobrych praktyk w zakresie pracy z młodzieżą NEET w kontekście innowacyjnych narzędzi edukacji pozaformalnej;
  • IO3 - Gry edukacyjne dla młodzieży NEET, aktywizujące zawodowo i społecznie, wspierające postawy przedsiębiorcze, umiejętności językowe oraz kompetencje kluczowe: "Wyprzedaż garażowa" oraz "Pogromcy rynku";
  • IO4 - Poradnik tworzenia gier dla kadry i rekomendacje.

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+Załączniki:All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register