Agenda is very very tight, because there are so many things to discuss and so little time to do it. Program includes: the ABC's of NEET youth issue, national specificity of the NEET situation, creation and testing prototypes of of games and study visit in "ECHO" association. First day was mailny dedicated to integration activities - after departure and welcome dinner, we had some time to get to know each other.

Agenda jest bardzo napięta ponieważ jest bardzo dużo tematów do omówienia w stosunkowo krótkim czasie. Program zawiera m.in.: ABC zjawiska NEET, krajową specyfikację NEET, kreowanie i testowanie prototypów gier oraz wizytę studyjną w Stowarzyszeniu "ECHO". Pierwszy dzień był poświęcony głównie działaniom integracyjnym - po tym jak wszyscy dotarli do Leszna i po powitalnej kolacji, mieliśmy czas na to by się bliżej poznać.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+