Association "ECHO" was established in 2002 on the initiative of Hanna Hendrysiak. The period of the 90s was for the current president of the Association remembered not only beacuse of the poverty that touched her, but also the people who then reached out to her to help her. This experience caused that she decided to help others herself. She started with being a volunteer, but in 2002 together with other people who wanted to help, she founded Association "ECHO".

We had an opportunity to learn about the activities that they lead as well as problems that they face in their daily work. The president of the Association showed us the building and room where young people gather to spend time actively and safely. The last part of the study visit was playing games with youth from the Association.

After lunch we took part in a presentation provided by career counselor and president of Fundacja Centrum Aktywności Twórczej. Presentation was dedicated to recommendation on NEET phenomen in Poland.

The last part of the day was more technical - participants discussed content of the Intellectual Outputs, divided responsibilities and set deadlines.

Meanwhile our camera operators recorded some interviews for the video that will be presented on the dissemination conferences! :)

Stowarzyszenie "ECHO" powstało w 2002 roku z inicjatywy Hanny Hendrysiak. Okres lat 90. to dla obecnej prezes Stowarzyszenia wspomnienie nie tylko biedy, która ją dotknęła, ale również ludzi, którzy wtedy wyciągnęli do niej ręce, by jej pomóc. To doświadczenie spowodowało, że sama postanowiła pomagać innym. Zaczęła od bycia wolontariuszką, jednak w 2002 roku razem z innymi osobami, które chciały nieść pomoc, założyła Stowarzyszenie "ECHO".

Prezes stowarzyszenia opowiedziała nam o działaniach jakie podejmują, a także o problemach z jakimi się zmierzają w swej codziennej pracy. Oprowadziła nas po budynku i pokazała pomieszczenia, w których spotyka się młodzież by móc spędzić czas aktywnie i bezpiecznie. Ostatnią częścią wizyty było granie w gry planszowe z najmłodszą młodzieżą ze stowarzyszenia.

Po obiedze wzięliśmy udział w prezentacji poprowadzonej przez doradcę zawodowego i prezes Fundacji Centrum Aktywności Twóczej. Prezentacja była poświęcona rekomendacjom w kontekście zjawiska NEET w Polsce.

Ostatnia część dnia miała charakter techniczny - uczestnicy omówili zawartość tworzonych produktów intelektualnych, a także podzielili między sobą odpowiedzialność i ustalili terminy.

W międzyczasie nasza zaprzyjaźniona ekipa filmowa nagrywała wywiady, które zostaną umieszczone w krótkim filmie, który zostanie zaprezentowany na konferencji upowszechniającej.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+