Zjawisko NEET jest obecnie jednym z najważniejszych problemów społecznych, z jakimi zmaga się współczesna Europa. Problem dotyczy młodzieży, która z różnych powodów, jednocześnie pozostaje poza sferą edukacji i poza zatrudnieniem (NEET – ang. not in employment, education or training). Okazuje się, że takich osób jest coraz więcej, a w niektórych państwach Unii Europejskiej, stanowią one połowę społeczeństwa w wieku do 29 roku życia. Jednak czy są oni buntownikami z wyboru, czy zwyczajnie zagubionymi młodymi ludźmi, którzy nie wiedzą co zrobić ze swoim życiem?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pojęcie NEET po raz pierwszy pojawiło się w Wielkiej Brytanii. W Polsce używa się także określenia „pokolenie ani-ani”, bo ani się nie uczą, ani nie pracują. Problem jest bardzo złożony, a sama grupa społeczna niezwykle zróżnicowana. NEET’em może być bowiem zarówno osoba wykształcona, jak i ta, która przedwcześnie porzuciła edukację. To osoby z rodzin ubogich i zamożnych; wysoko wykwalifikowane, jak i te, które nie posiadają zbyt wielu umiejętności. Łączy ich jednak przede wszystkim brak motywacji do kontynuowania edukacji bądź zmiany kwalifikacji oraz brak zainteresowania aktywnością zawodową. Z jakich powodów tkwią w takim punkcie swojego życia? Tu również ciężko ocenić wszystkich tak samo. Jedni nie pracują z własnej woli, a inni nie podejmują zatrudnienia, ponieważ pomimo wielu starań nie udaje im się znaleźć pracy wcale, lub takiej która odpowiadałaby ich oczekiwaniom i kwalifikacjom. Nie zapominajmy, że do tej szerokiej kategorii należą także osoby, które pozostają poza zatrudnieniem z powodu niepełnosprawności, choroby, lub konieczności opieki nad członkiem rodziny.

Niezależnie od tego czy to życiowe położenie jest działaniem świadomym, czy też efektem braku wpływu na swoje życie, należy wspierać rozwój kompetencji młodzieży NEET, wspomagać ich płynne przejście z systemu edukacji na rynek pracy, a także reintegrować ich społecznie.

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, swoje działania skupia głównie w obszarze opracowywania i wdrażania innowacyjnych metod edukacyjnych opartych na wykorzystywaniu gier, jako skutecznej metody nieformalnej edukacji w pracy z najmłodszymi reprezentantami grupy NEET.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej w partnerstwie z organizacjami z Cypru, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W efekcie jego realizacji, powstaną cztery narzędzia edukacyjne, które dzięki międzynarodowemu charakterowi projektu będą uniwersalne i przydatne dla młodzieży z różnych środowisk. Głównym narzędziem, które docelowo będzie wykorzystywane przez edukatorów, pedagogów i pracowników młodzieżowych, którzy w swej codziennej pracy spotykają się z problematyką NEET,  będzie gra edukacyjna, aktywizująca młodzież NEET zawodowo i społecznie, wspierająca postawy przedsiębiorcze, ich umiejętności językowe oraz kompetencje kluczowe.

„Brak motywacji i zainteresowań czymkolwiek, to efekt długotrwałej stagnacji, jakiej doświadczają młode osoby, które ani nie pracują, ani się nie uczą. Zdajemy sobie sprawę jak trudno jest takie osoby na nowo zmotywować do działań i czymkolwiek zainteresować, dlatego wierzymy, że narzędzie jakim jest gra planszowa pozwoli nam choć trochę przykuć ich uwagę i namówić do tego, by otworzyć się na życie. W grze znajdą się m.in. takie elementy jak: obrót pieniądza, specyfikacja zawodów, relacja pracodawca-pracownik, umiejętność powiązania swoich działań z ich następstwami oraz radzenia sobie z problemami i szybkiego reagowania, czyli wszystko to, co ma pomóc młodzieży w integracji z rynkiem pracy” – mówi Ewelina Lasota z Fundacji CAT.

W ramach projektu opracowany zostanie także poradnik na temat wykorzystania gier jako skutecznej metody edukacji pozaformalnej w aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży NEET, katalog dobrych praktyk w zakresie pracy z młodzieżą NEET w kontekście innowacyjnych narzędzi edukacji pozaformalnej oraz poradnik tworzenia gier dla kadry i rekomendacje.

Aby zapewnić adekwatność powyższych narzędzi, będą one opracowywane nie tylko przez specjalistów wchodzących w skład zespołu projektowego, ale także przede wszystkim przy udziale edukatorów i pedagogów, a także samej młodzieży NEET.

„W ramach projektu odbędą się cztery warsztaty dla kadry edukacyjnej, a więc wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z młodzieżą NEET. Chcemy nie tylko dostarczyć im narzędzia, które powstaną w ramach projektu, lecz także zapewnić możliwość realnego wpływu na formę, kształt i treść tych narzędzi, poprzez konsultowanie wypracowanych założeń i wymianę doświadczeń. Na kolejne cztery warsztaty zaprosimy młodzież, która będzie miała możliwość przetestowania gier i doboru mechanizmów, które według nich są w grach najbardziej atrakcyjne i efektywne. W dużej mierze to właśnie ta młodzież będzie decydowała o tym jak będzie wyglądała gra – czy będzie to sama plansza z pionkami, czy może włączymy do gry również karty i inne elementy” – mówi koordynator projektu – Monika Pawlak z Fundacji CAT.

Na stronie www.gamelab.fundacja-cat.pl znajdują się informacje o projekcie i wszelkich działaniach, zarówno tych już podjętych, jak i tych, które odbędą się w najbliższej przyszłości.

„Zapraszamy do udziału w projekcie młodzież, która zakończyła swoją edukację i znalazła się w martwym punkcie, jak i osoby, które pracują z taką młodzieżą i poszukują inspiracji do swoich zawodowych działań” – dodaje Monika Pawlak.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register