Fundacja Centrum Aktywności Twórczej hosted participants from Cyprus, Great Britain and Spain (2 people from each country). They arrived to Leszno in the late afternoon on 11.02.2018.

The host organization organized a dinner for the guests combined with an evening of integration.

The next morning, meetings/substantive workshops began. 10 people participated in the mobility, including 3 people involved in the process of creating intellectual products and a project coordinator.

The work process was carried out around the theme: Games as a method of working with young people – exchange of practices, confrontation of partner experiences as part of cooperation with young people and the methodology used.
The training also included the presentation of good practice in the use of non-formal education in working with NEET youth aged 15-17 by the host organization and partner organizations.

During the training the following issues were discussed:

 • educational games as an effective opportunity to reach the youth of NEET 15-17;
 • cooperation with young people with cultural differences, intercultural learning;
 • games as an opportunity to create and strengthen entrepreneurial attitudes among NEET youth (regarding O1);
 • presentation of the national specification and situation as well as definitions of NEET 15-17 - workshop method participants were divided into two teams consisting of representatives of the same country, they attempted to define the profile of a NEET representative in order to adapt the solutions that should be included in the game that will be created within the framework of the project (O3);
 • presentation of a specific problem faced by educators from the Leszno subregion in the work with NEET 15-17;
 • study visit in the ECHO Association, where the president of the association talked about the activities they undertake, as well as about the problems they face in their daily work, what problems families and youth face at the local level. She pointed out the growing tendency of accepting a passive attitude in the youth in relation to their education, work, or social involvement in the common good, work for the benefit of the other person. During the visit, board games with youth were organized (stakeholders of the ECHO Association) with particular attention to the mechanisms used in particular games (cards, dice, board, pawns).

During the training time was devoted to discuss the substantive content of intellectual products and the division of work between partners over O1 and O2. Participants prepared sets of games that support the development of soft skills, in particular entrepreneurship in terms of working with NEET youth.

A detailed mobility program was developed a month earlier in consultation with partners, the aim of 3-day training was to acquire knowledge about NEET definition and profile in individual partner countries, exchange of information on various games that are used/can be transferred to education, exchange of experience , development of personal / social skills and intercultural awareness.

//

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej gościła uczestników z Cypru, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii (po 2 osoby z każdego kraju), którzy w Lesznie obecni byli późnym popołudniem 11.02.2018r.

Organizacja goszcząca zorganizowała dla gości kolację połączoną z wieczorem integracyjnym.

Następnego dnia rano rozpoczęto spotkania/warsztaty merytoryczne.

Ze strony organizacji goszczącej w mobilności uczestniczyły 4 osoby w tym 3 osoby zaangażowane w proces tworzenia produktów intelektualnych oraz koordynator projektu.

Proces pracy realizowany był wokół tematu: Gry jako metody pracy z młodzieżą- wymiana praktyk, konfrontacja doświadczeń partnerów w ramach współpracy z młodzieżą oraz stosowanej metodologii. Szkolenie obejmowało również zaprezentowanie dobrej praktyki zastosowania edukacji nieformalnej w pracy z młodzieżą NEET w wieku 15-17 przez organizację goszczącą oraz organizacje partnerskie.

Podczas szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

 • gry edukacyjne jako efektywna możliwość dotarcia z przekazem do młodzieży NEET 15-17
 • praca z młodzieżą z uwzględnieniem różnic kulturowych, uczenie się międzykulturowe;
 • gry jako możliwość kreowania i wzmacniania postaw przedsiębiorczych pośród młodzieży NEET (dot. O1);
 • przedstawienie krajowej specyfikacji i sytuacji oraz definicji NEET 15-17- metodą warsztatową uczestnicy zostali podzieleni na dwuosobowe zespoły składające się z przedstawicieli tego samego kraju, podjęli oni próbę zdefiniowania profilu przedstawiciela NEET, w celu dostosowania rozwiązań które powinny zostać zawarte w grze, która powstanie w ramach projektu (O3);
 • przedstawienie konkretnej problematyki, z jaką spotykają się edukatorzy z subregionu leszczyńskiego w pracy z NEET 15-17;
 • wizyta studyjna w Stowarzyszeniu ECHO, gdzie prezes stowarzyszenia opowiedziała o działaniach jakie podejmują, a także o problemach z jakimi się zmierzają w swej codziennej pracy, z jakimi problemami borykają się rodziny oraz młodzież na poziomie lokalnym. Zwróciła uwagę na fakt pogłębiającej się tendencji przyjmowania biernej postawy u młodzieży w stosunku do ich edukacji, pracy, czy społecznego zaangażowania się we wspólne dobro, pracę na rzecz drugiej osoby. Podczas wizyty zorganizowane zostało testowanie gier planszowych z młodzieżą (interesariuszami Stowarzyszenia ECHO) z szczególnym zwróceniem uwagi na mechanizmy stosowane w poszczególnych grach (karty, kości, plansza, pionki).

Podczas szkolenia poświęcono czas na omówienie zawartości merytorycznej produktów intelektualnych oraz podział prac pomiędzy partnerów nad O1 oraz O2. Uczestnicy przygotowali zestawy gier, wspierających rozwój kompetencji miękkich, w szczególności przedsiębiorczości pod kątem pracy z młodzieżą NEET.

Szczegółowy program mobilności opracowany został miesiąc wcześniej w porozumieniu z partnerami, celem 3 dniowego szkolenia było zdobycie wiedzy na temat definicji oraz profilu NEET w poszczególnych krajach partnerskich, wymiana informacji na temat różnorodnych gier, które stosowane są / które można przenieść na grunt edukacji, wymiana doświadczeń, rozwój umiejętności osobistych/ społecznych oraz świadomości międzykulturowej.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register