The activities begun with presentation of our hosting organization - C.I.P Citizens in Power - that presented the implementation of their "Drop in!" Erasmus+ project, as well as the overview of local NEET youth situation. After the presentation all participants were involved in discussion on social inclusion, empowerment and development of young NEET competencies, through active civic participation.

The second part of the day was dedicated to discussion on available non-formal education tools in the context of youth work with NEET and young people with fewer opportunities. Participants compared challenges faced by youth workers in national context, indicating particular differences and similarities. 

The day was very successful.

 

Działania rozpoczęły się od prezentacji naszej goszczącej organizacji - C.I.P Citizens in Power - która przedstawiła realizację swojego projektu Erasmus+ "Drop in!", a także pogląd na sytuację lokalnej młodzieży NEET. Po prezentacji, uczestnicy byli zaangażowani w dyskusję o społecznej reintegracjil, wspiaraniu oraz rozwoju kompetencji młodzieży NEET, poprzez aktywność obywatelską.

Druga część dnia była poświęcona dyskusji o dostępnych narzędziach edukacji pozaformalnej, w kontekście pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami. Uczestnicy porównali wyzwania z jakimi zmierzają się pracownicy młodzieżowi i edukatorzy, w kontekście swoich krajów, wskazując na poszczególne różnice i podobieństwa.

Dzień był bardzo owocny!


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register