C3 - short staff mobility for training aim - day 3 | C3 - krótka mobi

Hard work, cooperation and practice. These are three out of many positive features that can describe the third day of our meetin in Larnaca. // Ciężka praca, kooperacja i praktyka. To tylko trzy z wielu możliwych pozytywnych cech, opisujących trzeci dzień naszego spotkania w Larnace.


First part of the day was dedicated to presentation of the first Intellectual Output of the project. Although the output was already completed, there was a space for participants' suggestions for its improvement. After short break, second Intellectual Output of the project was presented. And here again participants had a posibility to make some suggestions. Afterwards, participants discussed the work that has been already done regarding to Intellectual Output 4.

Time after lunch was spent on testing and developing Intellectual Output 3 - which is the board game. Conclusions and some extra information were gathered and will be used in later process of the game creation.

Pierwsza część dnia była poświęcona prezentacji pierwszego produktu intelektualnego projektu. Pomimo, że został on już utworzony, wciąż jeszcze była przestrzeń dla uczestników na wniesienie ewentualnych sugestii dotyczących ulepszenia dokumentu. Po krótkiej przerwie, drugi produkt intelektualny projektu został zaprezentowany. I tu również uczestnicy mieli możliwość wnoszenia swoich uwag. Następnie uczestnicy omówili prace, które dotychczas zostały podjęte w zakresie produlktu intelektualnego nr 4.

Czas po obiedzie został spędzony na testowaniu i ulepszaniu produktu intelektualnego 3 - a więc naszej gry planszowej. Wnioski i dodatkowe informacje zostały spisane i będą użyte w dalszym etapie prac nad grą.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register