Game Laboratory: Accelelator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers

The aim of the project is to develop and implement innovative educational practices, based on the use of games, as an effective method of non-formal education in working with the youngest representatives of the NEET[1] group, neglecting compulsory education or learning, with a risk of social exclusion. This will strengthen the entrepreneurial attitude, key competencies of the young people, as well as build a positive pro-social and intercultural behavior patterns.

Using a joint initiative of partnership an international cooperation, we will create a game to be used as an educational tool for young people. We will share our experiences in using games and will develop together innovative ways to use games as learning tools.

The project will be promoting CLIL[2] approach (linguistic immersion is an extremely efficient method that strengthens and extends the language skills) amongst the participants.

We will create a game and other materials that will be used by youth workers, created in collaboration with young people from the NEET group and addressed to them directly.

Participants of the project are educators, facilitators and people working with youth from different countries, dealing with innovative methods of non-formal education. Education needs a new and useful methods and educational tools, that increase the interest and involvement of young people in matters of socio-professional approach in accordance with the ‘learning by doing’ rule.

Problems that justifies the project, are:

 • deficits in adolescents key competences,
 • educators (teachers, trainers) have difficulty in engaging young people (large percentage of NEETs in Europe),
 • the use of games is a problem – educational games are little-known, little taken into account in education, they are sometimes more a curiosity, than a basic element,

Overall aim:

Development of innovative non-formal education methods and tools, in the field of youth work.

Specific objectives:

 • extending and developing the competencies of educators,
 • creating new tools for working with youth,
 • provide NEET youth with key competences, so that they can increase their chances of social inclusion, reduce barriers and be a part of an active society.
 

[1] NEET – ‘Not in Education, Employment or Training’

[2] CLIL – ‘Content and Language Integrated Learning’

 

//

 

Laboratorium gier: Akcelelator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych opartych na wykorzystaniu gier, jako skutecznej metody nieformalnej edukacji w pracy z najmłodszymi reprezentantami grupy NEET[1], zaniedbujących obowiązek edukacyjny lub naukę, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt spowoduje wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, kluczowych kompetencji młodych ludzi oraz budowanie pozytywnych pro-społecznych i międzykulturowych zachowań.

Dzięki wspólnej inicjatywie i współpracy międzynarodowej z partnerami, stworzymy grę, która będzie wykorzystywana jako narzędzie edukacyjne dla młodych ludzi. Będziemy dzielić się doświadczeniami w zakresie korzystania z gier i opracować innowacyjne sposoby korzystania z gier jako narzędzi edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie przy użyciu niezwykle efektywnej metody, która wzmacni i rozszerzy umiejętności językowe wśród uczestników.

Gra, jak i inne materiały, które docelowo będą wykorzystywane przez pracowników młodzieżowych, będą tworzone we współpracy z młodymi ludźmi z grupy NEET i adresowane bezpośrednio do nich.

Uczestnikami projektu są pedagodzy, animatorzy i osoby pracujące z młodzieżą z różnych krajów, zajmujący się nowatorskimi metodami kształcenia nieformalnego. Edukacja wymaga nowych oraz użytecznych metod i narzędzi edukacyjnych, które zwiększają zainteresowanie młodzieży i ich zaangażowanie w kwestie podejścia społeczno-zawodowego zgodnie z zasadą "uczenia się przez robienie".

 Problemy uzasadniające potrzebę projektu:

 • Deficyt w kluczowych kompetencjach nastolatków,
 • Pedagodzy (nauczyciele, trenerzy) mają trudności z angażowaniem młodych ludzi (duża część NEET w Europie),
 • Korzystanie z gier jest problemem - gry edukacyjne są mało znane i rzadko wykorzystywane w edukacji.

Cel ogólny:

Opracowanie innowacyjnych metod i narzędzi edukacji pozaformalnej w zakresie pracy z młodzieżą.

Konkretne cele:

 • Poszerzanie i rozwijanie kompetencji wychowawców,
 • Tworzenie nowych narzędzi do pracy z młodzieżą,
 • Zapewnienie młodym NEET kluczowych kompetencji, aby mogli zwiększyć swoje szanse integracji społecznej, zmniejszyć bariery i być częścią aktywnego 
  społeczeństwa.

[1] (ang. not in employment, education or training) – nazwa zjawiska socjologicznego i określana nią grupa społeczna, obejmująca młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu.

Partnership of the project: | Partnerzy projektu:

No.

Organization | Organizacja

Country | Kraj

1

FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Poland | Polska

2

ASOCIACIÓN CAZALLA-INTERCULTURAL

Spain | Hiszpania

3

PRAXIS EUROPE CIC

 United Kingdom |
 Wielka Brytania

4

CITIZENS IN POWER

Cyprus | Cypr


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register