Cazalla Intercultural is a local non-governmental organization in Lorca (Murcia), south-east of Spain, established in 1994, successively undertaking numerous activities in the youth field. These activities have social and inclusive characters. Areas of their activities are issues related to youth immigrants, young people with fewer opportunities, for this purpose they organize educational activities such as language courses, activities to support young people in the development of social and cultural competences, for example, in the last five years they developed trainings and workshops on Intercultural Learning and Multicultural Communities - at local level - as a tool for solving integration problems.

The three main areas of our activities are:

1) European Voluntary Service - they are a sending, hosting, coordinating organization, they are working to improve the quality of EVS projects and strengthen cooperation with countries around the World. Outside the EU, they work with partners from Asia, especially from China, India, Nepal, Indonesia and the Philippines.

2) International cooperation in the field of youth - they are engaged in the promotion of youth exchanges, they provide local youth with the opportunity to gain international and intercultural experience. An important issue for the organization is the exchange of experiences, networking and implementation of training in Cazalla specialization areas - Human Rights and education in this field, Gender-related violence, participating and improving the quality of youth work.

3) Work for local youth - they include here a youth information center and local projects aimed at increasing participation and involvement of young people, integration of migrants with local communities and the fight against racism and discrimination.

//

Cazalla Intercultural jest lokalną organizacją pozarządową w Lorca (Murcia), na południowym-wschodzie Hiszpanii, utworzoną w 1994 r., sukcesywnie podejmującą liczne działania w obszarze młodzieży.

Działania te mają charakter społecznych i integracyjnych. Podejmują zagadnienia dotyczące młodych imigrantów, młodzieży z mniejszymi szansami, w tym względzie organizują działania edukacyjne np. kursy językowe, zajęcia wspierające młodzież w rozwoju kompetencji społecznych i kulturowych, m.in. w ostatnich pięciu latach rozwinęli szkolenia i warsztaty dotyczące Międzykulturowego Uczenia się i Wielokulturowych Społeczności – na poziomie lokalnym – jako narzędzie dla rozwiązywania problemów dotyczących integracji.

Działają w trzech głównych obszarach:

1) Wolontariat Europejski (EVS) – są organizacją wysyłającą, goszczącą, koordynującą, działają na rzecz poprawy jakości w projektach EVS i wzmacniania współpracy z krajami na całym świecie. Poza krajami EU, współpracują z partnerami z Azji, zwłaszcza z Chin, Indii, Nepalu, Indonezji, Filipin.

2) Współpraca Międzynarodowa w zakresie młodzieży – są zaangażowanii w promocję wymian młodzieży, zapewniają młodzieży z lokalnej społeczności możliwość nabierania doświadczeń międzynarodowych i międzykulturowych. Ważnym zagadnieniem dla organizacji jest wymiana doświadczeń, sieciowanie oraz wdrażanie szkoleń w obszarach specjalizacji Cazalla – Prawa Człowieka i edukacja w tym zakresie, Przemoc związana z gender, partycypacja i poprawa jakości pracy z młodzieżą.

3) Praca na rzecz lokalnej młodzieży – uwzględniają ten aspekt w centrum informacji dla młodzieży oraz w lokalnych projektach, których celem jest zwiększanie partycypacji i zaangażowania młodzieży, integracja migrantów z lokalną społecznością oraz zwalczanie rasizmu i dyskryminacji.

Lorca on the map of Europe // Lorca na mapie Europy

 

More information about Cazalla Intercultural, you can find on the website // Więcej informacji o Cazalla Intercultural znajdziecie na stronie


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register