The Conference will focus on the construction and use of Educational Games on Entrepreneurship, as an effective non-formal learning method, which primarily aims at the socio-economic activation of the NEET Youth. Both the Game Construction Guide, as well as the Catalogue enriched with Good Practices deriving from European organization appeal to Youth Workers/ Trainers who deal with entrepreneurially-oriented fields.

After the end of the theoretical part of the Conference, a Workshop will be held, where educational games correlated with the field of Entrepreneurship Education will be implemented; such games have been designed and developed within the project framework. It’s being noted that the project offers an online educational material, which is being provided for free in four particular languages (English, Greek, Polish and Spanish).

The conference will take place on Tuesday, October 30th, 2018 at the Classic Hotel in Nicosia, Cyprus. The language of the Conference will be Greek; however international participants will have the opportunity to attend the conference, as a Simultaneous Interpretation with the Support of a Translation Equipment will be used for that purpose. The participation in the Conference will be free of charge and all participants will receive a Certificate of Participation. A rich dinner will be offered to all, slightly after the end of the Conference.

Please do confirm your interest in participating to the Conference, by completing the relevant online form provided here https://goo.gl/forms/2j5JROkmEfvpvcoL2  , the latest by 26th of October, 2018.

//

Konferencja skoncentruje się na temacie budowy i wykorzystywaniu gier edukacyjnych na temat przedsiębiorczości, jako skutecznej nieformalnej metodzie uczenia się, która przede wszystkim ma na celu aktywizację społeczno-ekonomiczną młodzieży NEET. Zarówno opracowany w ramach projektu przewodnik budowy gry, jak i katalog wzbogacony o dobre praktyki pochodzące z europejskich organizacji, zostaną zaprezentowane i jak wierzymy staną się inspirującymi narzędziami dla Pracowników oraz Trenerów Młodzieżowych, którzy zajmują się dziedzinami zorientowanymi na przedsiębiorczość.

Po zakończeniu części teoretycznej Konferencji odbędzie się warsztat, w którym będą testowane gry edukacyjne związane z dziedziną edukacji w zakresie przedsiębiorczości; takie gry zostały zaprojektowane i opracowane w ramach projektu. Należy zauważyć, że projekt oferuje internetowy materiał edukacyjny, który jest udostępniany bezpłatnie aż w czterech językach (angielskim, greckim, polskim i hiszpańskim).

Konferencja odbędzie się we wtorek 30 października 2018 r. w hotelu Classic w Nikozji na Cyprze. Językiem konferencji będzie język grecki; jednak uczestnicy z zagranicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w konferencji, ponieważ w tym celu będzie stosowana symultaniczna interpretacja przy wsparciu sprzętu tłumaczeniowego. Udział w konferencji będzie bezpłatny, a wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. Po konferencji przewidziano dla uczestników lunch.

Potwierdź zainteresowanie uczestnictwem w konferencji, wypełniając odpowiedni formularz internetowy pod adresem: https://goo.gl/forms/2j5JROkmEfvpvcoL2, najpóźniej do 26 października 2018 r.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register