Konferencja odbędzie się 7 grudnia br. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Podczas pierwszej części konferencji podsumujemy dotychczasowe działania projektu, a także szczegółowo omówimy rezultaty pracy intelektualnej jakie powstały w efekcie jego realizacji. Ważny punkt programu konferencji stanowić będą prelekcje Doroty Giżyńskiej (EnglishLab), które dotyczyć będą m. in. wpływu gier na naukę języka (rywalizacja i wspomaganie procesów zapamiętywania), a także procesu tworzenia gier planszowych, w tym metodologii, mechanizmów, grafiki i symboliki w grach.
Po części teoretycznej, uczestnicy będą mieli okazję przetestować gry planszowe, wspierające proces nauki, w tym również gry, które powstały w ramach realizacji projektu „Laboratorium Gier”, tj. „Wyprzedaż Garażową” oraz „Pogromców Rynku”. Ale to nie wszystko! Konferencja będzie również okazją do wzięcia udziału w mobilnej grze terenowej, pełnej ciekawych wyzwań i emocji.
Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają materiały edukacyjno-promocyjne. Po konferencji przewidziany jest lunch.
Serdecznie zapraszamy!

UCZESTNICY Z ZAGRANICY MILE WIDZIANI! Językiem konferencji będzie język polski, jednak uczestnicy z zagranicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w konferencji, ponieważ w tym celu zostaną przeprowadzone tłumaczenia symultaniczne.


Informacje o konferencji udzielane są także mailowo i telefonicznie - prosimy o kontakt pod adresem: gamelab.office@gmail.com lub numerem telefonu 507176951.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

//

The conference will take place on the 7th of December (Friday) from 10:00 to 13:00 in the conference room of PWSZ in Leszno.
During the first part of the conference, we will summarize the current activities of the project, as well as discuss in detail the intellectual outputs that were created as a result of project's implementation. An important part of the conference program will be presentations led by Dorota Giżyńska (EnglishLab), which will concern, among others: the impact of games on language learning (the elements of competition and support of memorization processes), as well as the process of creating board games, including: methodologies, mechanisms, graphics and symbolism in games.
After the theoretical part, participants will have the opportunity to test board games that support the learning process, including games that were created as part of the "Game Lab" project, ie "Backayrd Sale" and "Market Busters". But that's not all! The conference will also be a great opportunity to take part in a mobile outdoor game, full of interesting challenges and emotions.
Participation in the conference is free and participants will receive educational and promotional materials. A lunch is provided after the conference.

FOREIGN PARTICIPANTS ARE WELCOME! The language of the Conference will be Polish, however international participants will have the opportunity to attend the conference, as a Simultaneous Interpretation will be provided for that purpose.


Additional information is also provided by e-mail and by phone - please contact us at: gamelab.office@gmail.com or phone number 507176951.
The conference is organized as part of the project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+