The event was divided into two parts - conference and training held in form of workshop. During the first part, the results of the project were presented, both intellectual and soft, as well as the process of their creation, which was perfectly illustrated by the film, summarizing the previous work related to the project. In addition, Monika Pawlak - project coordinator, provided participants with information on strategic partnerships and the Erasmus + program, as well as EU guidelines on youth education and issues of NEET youth in Europe and the region.

In the training part the participants had the opportunity to take part in lectures led by Dorota Giżyńska from EnglishLab, who in the speech "Games and language learning" presented the benefits of educational gamification, and thus the practice of using board games in the education process. She pointed to the effectiveness of using elements of competition while supporting memorization processes. The next part of the lecture was related to the creative process of making educational tools. Participants learned the stages of board games creation, which include: methodology, mechanisms, graphics and symbolism. After the coffee break, the training part took on a practical dimension. Interested participants took part in a mobile outdoor game, during which, thanks to a dedicated application for smartphones, they tested their knowledge about the project and educational tools, as well as performed tasks such as taking a picture with the university patron or with the logo of project. The other conference participants at that time tested board games that support learning processes. In addition to best-known tools from the gaming market, "Backyard Sale" and "Market Busters" which are games created as a result of the Laboratory Game project were also tested and reviewed. Participants also had a chance to visit a stand at which all the intellectual results of the project were presented. This place was particularly popular among the educators present at the conference, who with the support of the Project's staff could plan the implementation of presented tools with participants in their institutions.

Young employees, representatives of formal education, entities from the sphere of business as well as representatives of public administration and the media were invited to the conference. Among the participants there were also foreigners, which underlined the international character of the Game Laboratory Project.

At the end of the event, the results of the mobile field game were summarized, and the first seven teams were given awards. The last point of the meeting was lunch.

Thanks to the Erasmus + programme of European Union, participation in the conference was free. In addition, participants received educational and promotional materials.
//

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części – konferencyjną oraz szkoleniowo-merytoryczną. Podczas pierwszego bloku zaprezentowano rezultaty projektu, zarówno intelektualne jak i miękkie oraz proces ich powstawania, czego doskonałym zobrazowaniem był wyświetlony film, podsumowujący dotychczasowe prace związane z projektem. Ponadto Monika Pawlak – koordynatorka projektu, przekazała uczestnikom informacje na temat partnerstw strategicznych i programu Erasmus+, a także wytyczne unijne dotyczące kształcenia młodzieży i problematykę młodzieży NEET w Europie i regionie.

W części szkoleniowo-merytorycznej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w prelekcjach Doroty Giżyńskiej z EnglishLab, która w wystąpieniu „Gry a nauka języka” przedstawiła korzyści płynące z gamifikacji edukacji, a więc praktyki wykorzystania gier planszowych w procesie edukacji i wskazała na skuteczność zastosowania elementów rywalizacji przy wspomaganiu procesów zapamiętywania. Kolejna część wykładu prelegentki związana była z procesem twórczym tworzenia narzędzi edukacyjnych. Uczestnicy poznali etapy tworzenia gier planszowych, na które składają się: metodologia, mechanizmy, grafika i symbolika. Po przerwie kawowej część szkoleniowo-merytoryczna nabrała praktycznego wymiaru. Zainteresowani uczestnicy wzięli udział w mobilnej grze terenowej, podczas której, dzięki dedykowanej aplikacji na smartfony testowali swoją wiedzę na temat projektu oraz narzędzi edukacyjnych, a także wykonywali zadania w terenie, chociażby takie, jak zrobienie sobie zdjęcia z patronem uczelni czy logo Projektu. Pozostali uczestnicy konferencji w tym czasie testowali gry planszowe, które wspomagają procesy uczenia się. Poza narzędziami ogólnodostępnymi na rynku gier, ekspertyzie poddane zostały również „Wyprzedaż Garażowa” i „Pogromcy Rynku”, które są grami powstałymi w efekcie realizacji projektu Laboratorium Gier. Do dyspozycji uczestników było także stanowisko przy którym prezentowane były wszystkie rezultaty intelektualne projektu. Stanowisko to cieszyło się szczególną popularnością wśród obecnych na konferencji pedagogów i edukatorów, którzy przy wsparciu kadry Projektu mogli zaplanować wdrażanie narzędzi z uczestnikami w swoich placówkach.

Na konferencję zaproszeni zostali pracownicy młodzieżowi, przedstawiciele kształcenia formalnego, podmioty ze sfery biznesu a także przedstawiciele administracji publicznej i media. Wśród uczestników nie zabrakło także obcokrajowców, co podkreśliło międzynarodowy charakter Projektu Laboratorium Gier.

Na zakończenie wydarzenia podsumowano wyniki mobilnej gry terenowej, a siedmiu pierwszym drużynom wręczono upominki. Ostatnim punktem spotkania był lunch.

Dzięki współfinansowaniu wydarzenia w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ udział w konferencji był bezpłatny. Ponadto uczestnicy otrzymali materiały edukacyjno-promocyjne.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+Galeria zdjęć:

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register