The participants of the workshop were briefly presented with the Game Laboratory project, as well as the target group of the project - NEET youth, with whom some of the pedagogues present during the workshop meet on a daily basis in their professional work. The lecturer pointed to the important role of board games in the education process, which allow people working with youth to provide them with relevant content and information in a friendly and interesting way. Next, an educational tool created as part of our project was presented, namely the game "Backyard Sale", which supports entrepreneurial attitudes among young people particularly exposed to social exclusion. After the presentation, the participants began the practical part, and therefore testing the game. Most participants considered the game to be a practical tool that can be used during classes at their institutions. Some people are not professionally active in the field of education, but they considered the tool an interesting game to be used during family or social meetings. The people who took part in the workshop were also acquainted with the guide on creating board games, which was created as part of the Laboratory Games project.

//

Uczestnikom warsztatów zaprezentowano po krótce projekt Laboratorium Gier, a także grupę docelową projektu, a więc młodzież NEET, z którą część z obecnych podczas warsztatów pedagogów, na co dzień spotyka się w swojej pracy zawodowej. Prowadzący wskazał na istotną rolę gier planszowych w procesie edukacji, które pozwalają osobom pracującym z młodzieżą na przekazanie im istotnych treści i informacji, w sposób przyjazny i interesujący. Następnie zaprezentowano narzędzie edukacyjne powstałe w ramach naszego projektu, a więc grę "Wyprzedaż Garażowa", która wspiera postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży szczególnie narażonej na wykluczenie społeczne. Po prezentacji, uczestnicy rozpoczęli część praktyczną, a więc testowanie gry. Większość uczestników uznała grę za praktyczne narzędzie, które może być wykorzystane podczas zajęć prowadzonych w ich placówkach. Niektóre osoby nie są czynne zawodowo w sferze edukacji, jednak uznały narzędzie za interesującą grę do wykorzystania podczas rozgrywek rodzinnych czy towarzyskich. Osoby biorące udział w warsztacie zapoznały się także z poradnikiem tworzenia gier planszowych, który powstał w ramach projektu Laboratorium Gier.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+