CIP aims at the development of different ramifications of entrepreneurship, education and democratic dialogue in Cyprus and abroad. To achieve those targets CIP has established an on-going collaboration with the majority of Cypriot leading universities, NGOs and research organizations in Cyprus, especially for the development of innovative projects andinternational trainings or seminars as well as for the deployment of pedagogical educational material, by primarily using web platforms and other technological innovations.

Simultaneously, CIP retains a valuable network of professional trainers and educational experts experienced with both formal and non-formal education. This network is being considered competent to contribute to the implementation of activities, related to the initiatives of the organization and its partners.

//

CIP ma na celu rozwój różnych ram przedsiębiorczości, edukacji i dialogu demokratycznego na Cyprze i za granicą. Aby osiągnąć te cele, CIP nawiązuje stałą współpracę z większością cypryjskich wiodących uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i organizacji badawczych na Cyprze, zwłaszcza w celu opracowania innowacyjnych projektów i szkoleń międzynarodowych lub seminariów, a także do wdrażania pedagogicznego materiału edukacyjnego, głównie za pomocą platform sieciowych i innych innowacji technologicznych.

Jednocześnie CIP zachowuje cenną sieć profesjonalnych trenerów i wychowawców z wykształceniem formalnym i nieformalnym. Sieć ta uznawana jest za kompetentną, aby przyczynić się do realizacji działań powiązanych z inicjatywą organizacji i jej partnerów.

Nicosia on the map of Europe // Nicosia na mapie Europy

More information about C.I.P., you can find on the website // Więcej informacji o C.I.P. znajdziecie na stronie


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register