The participants of the workshop were presented with the main assumptions of the Games Laboratory project and the intellectual outputs that were created as part of the project. Based on the NEET youth report contained in the project's "Guide to the use of games as an effective method for activating NEET youth in non-formal education", the problem of NEET youth on the national and European scale was presented. After this introduction we disscussed the subject of gamification in education, which is the use of board games to support learning and memorizing processes . Participants admitted that board games are rarely used in modern schools due to the restrictiveness of the education system. Participants were presented with the "Backyard Sale" game, which was then played several times. Most participants considered the tool useful in working with youth and declared their willingness to use the game during their classes. At the end of the meeting an oral evaluation was made, on the basis of which the report was created.

//

Uczestnikom warsztatów zaprezentowano główne założenia projektu Laboratorium Gier oraz rezultaty pracy intelektualnej, które zostały wytworzone w ramach projektu. Na podstawie raportu dotyczącego młodzieży NEET zawartego w stworzonym podczas realizacji projektu „Przewodniku po używaniu gier jako efektywnej metody aktywizującej młodzież NEET w edukacji pozaformalnej” zaprezentowano problem zjawiska młodzieży NEET w skali kraju i Europy. Następnie podjęto temat gamifikacji w edukacji, a więc zastosowania gier planszowych w celu wspomagania procesów uczenia się i zapamiętywania. Uczestnicy warsztatu przyznali, że owe gry planszowe rzadko znajdują zastosowanie we współczesnych szkołach, z uwagi na restrykcyjność programu nauczania. Uczestnikom zaprezentowana została gra „Wyprzedaż garażowa”, która następnie została kilkukrotnie rozegrana. Większość uczestników uznała narzędzie za przydatne w pracy z młodzieżą i zadeklarowała chęć wykorzystania gry podczas prowadzonych przez siebie zajęć. Na koniec spotkania dokonano ustnej ewaluacji, na podstawie której powstał raport.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register